Affiliated to CBSE, New Delhi, Affiliation no. 1630721

2022-2023

Medical

BHUMIKA SHARMA 94.4%

Non-Medical

ASHMIT GAUTAM 91.4%

Commerce

DRISHTI DHAWAN 94.8%
DIYA SHARMA 94.4%
GAUTAM GOGIA 93%
KETAN KHURANA 91.8%
JIGYANSH KUMAR KASHYAP 91.4%
NIDHIKA VERMA 91.4%
SANJUKTA LENKA 91.2%
SIMRAN 90.4%

Humanities

No items found
English Toppers
DRISHTI DHAWAN 98
DIYA SHARMA 98
GAUTAM GOGIA 98
KETAN KHURANA
JIGYANSH KUMAR KASHYAP
NIDHIKA VERMA 98
SANJUKTA LENKA
SIMRAN 99
Economics Toppers
DRISHTI DHAWAN 98
DIYA SHARMA 98
GAUTAM GOGIA 98
KETAN KHURANA
JIGYANSH KUMAR KASHYAP
SANJUKTA LENKA
Accountancy Toppers
DRISHTI DHAWAN 89
DIYA SHARMA 98
GAUTAM GOGIA 98
KETAN KHURANA
JIGYANSH KUMAR KASHYAP
SANJUKTA LENKA
Business Studies Toppers
DRISHTI DHAWAN
GAUTAM GOGIA
KETAN KHURANA
JIGYANSH KUMAR KASHYAP
SANJUKTA LENKA 95
Maths Toppers
No items found
Physics Toppers
No items found
Chemistry Toppers
No items found
Biology Toppers
No items found
Geogrphy Toppers
No items found
Political Science Toppers
No items found
Psychology Toppers
BHUMIKA SHARMA
ASHMIT GAUTAM
Physical Education Toppers
No items found
Informatics Practices Toppers
No items found
Painting Toppers
No items found
Commercial Art Toppers
No items found
Kathak Toppers
No items found
Hindustani Vocal Music Toppers
No items found